Quản lý liên kết

SCart hỗ trợ tạo mới các liên kết trên menu, footer thông qua admin quản lý.
Truy cập: "Admin extension -> Giao diện & Bố cục -> Các liên kết"

Liên kết

Bạn có thể add link với 3 định dạng:

- Link tương đối:
Ví dụ: /compare.html
- Link tuyệt đối:
Ví dụ: https://s-cart.org
- Route link:
Ví dụ: route::wishlist  tương đương route('wishlist'), route::pages::contact  tương đương  route ('wishlist','contact ' )

Liên kết

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất