API thông tin cửa hàng

API cho phép lấy các thông tin dữ liệu mặc định trên hệ thống S-Cart

https://your-domain.com/api/admin/categories
https://your-domain.com/api/admin/categories/{id}
https:/your-domain.com/api/admin/products
https://your-domain.com/api/admin/products/{id}
https://your-domain.com/api/admin/brands
https://your-domain.com/api/admin/brands/{id}
https://your-domain.com/api/admin/supplieres
https://your-domain.comg/api/admin/supplieres/{id}
https://your-domain.com/api/admin/currencies
https://your-domain.comg/api/admin/currencies/{id}
https://your-domain.com/api/admin/languages
https://your-domain.comg/api/admin/languages/{id}
https://your-domain.com/api/admin/countries
https://your-domain.comg/api/admin/countries/{id}


Trong đó:
https://your-domain.com/api/admin/data-type để lấy danh sách loại dữ liệu
https://your-domain.com/api/admin/data-type /{id} để lấy dữ liệu chi tiết của 1 phần tử (id là giá trị cột id trong database)

Sử dụng:
Tất cả API lấy thông cửa hàng đều cần access_token của tài khoản admin
Chi tiết: https://s-cart.org/vi/developer/master/api-admin.html#login


(*)Nếu bạn sử dụng connection để giới hạn ứng dụng được quyền truy cập API, hãy thêm các thông tin apikeyapiconnection vào trong header của mỗi kết nối.

API info product
 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất