S-Cart multiple vendor - Chợ online

S-Cart multi-vendor là một plugin cao cấp tương thích với S-Cart từ phiên bản 6.3
1. Chức năng:
- Biến S-Cart thành một sàn thương mại điện tử cơ bản
- Mỗi vendor sẽ có một gian hàng riêng trên chợ thương mại điện tử (website root)
- Mỗi vendor thuộc nhóm partner có website riêng (domain riêng)
- Mỗi vendor có tài khoản riêng để quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng
- Khách hàng có thể mua sản phẩm của vendor thông qua website root hoặc website riêng của partner.
- Vendor tùy chỉnh thông tin gian hàng
2. Hỗ trợ từ S-Cart.
- Được hỗ trợ vá lỗi miễn phí từ S-Cart trong suốt 1 năm đầu tiên.
- Được nâng cấp lên phiên bản mới hơn của plugin multi-vendor trong 1 năm đầu tiên.
- Được đảm bảo sự tương thích với s-cart/core và các plugin khác do S-Cart phát triển.
  Bảng so sánh chức năng của tài khoản vendor admin
  Vendor basic Vendor partner
Gian hàng trên marketplace
Tài khoản vendor admin
Tạo danh mục riêng
Quản lý sản phẩm
Quản lý danh mục
Quản lý đơn hàng
Cấu hình thông tin cửa hàng
Tùy chỉnh CSS Không
Tạo khối nội dung Không
Website bảo trì riêng Không
Cấu hình cửa hàng Không
Có trang riêng Không
Có website riêng Không

 
Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1:
Truy cập Admin -> Other Plugin -> Import Plugin
Bước 2:
Import file .zip của plugin
Bước 3:
Cài đặt thành công, sẽ có liên kết trong Shop setting
Bước 4:
Copy thư mục template/blocktemplate/vendor vào template của bạn.

Bước 5:
Quản lý danh sách cửa hàngBước 6:
Tạo tài khoản vendor và cấp quyền quản lý cửa hàng

Hoàn thành!!

Lưu ý:

- Link admin: Root admin your-domain.com/sc_admin
- Tài khoản vendor  đăng nhập thông qua your-domain.com/vendor_admin
Video:

Thông tin hỗ trợ:
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
Demo S-Cart Multi-vendor pro:
Link front-end root:
http://m-vendor.s-cart.org
Link front-end vendor:
http://vendor1.s-cart.org
Link store vendor:
http://m-vendor.s-cart.org/vendor/vendor1
Link root admin:
http://m-vendor.s-cart.org/sc_admin
Admin root: test/123456
Link vendor admin:
http://m-vendor.s-cart.org/vendor_admin
Vendor partner: vendor1@vendor1.com/123456
Vendor basic: vendor4@vendor4.com/123456

S-Cart Multi-store pro

Dung Tran (2021-06-17 06:26:10 )
Good job

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt