Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart 7.1 từ phiên bản 7.0

Bước 1: Cập nhật composer.json

Trong nhóm "require", chỉ giữ lại package: 

"require": {
      "s-cart/core": "~7.1.0"
}

Nhóm   "require-dev", thay thế bằng nội dung:

    "require-dev": {
        "spatie/laravel-ignition": "^1.0",
        "fakerphp/faker": "^1.9.1",
        "laravel/sail": "^1.0.1",
        "mockery/mockery": "^1.4.4",
        "nunomaduro/collision": "^6.1.0",
        "barryvdh/laravel-debugbar": "^3.6",
        "phpunit/phpunit": "^9.5.10"
    },


Bước 2: Thực hiện composer update

php composer.phar update 


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất