Tích hợp middleware của plugin

Kể từ s-cart/core 6.4.1, nhóm middleware của "front, admin" được định nghĩa trong "vendor/s-cart/core/Config/middleware.php"

return [
    'admin' => [
        1 => 'admin.auth',
        2 => 'admin.permission',
        3 => 'admin.log',
        4 => 'admin.storeId',
        5 => 'admin.theme',
        6 => 'localization',
    ],
    'front' => [
        1 => 'localization',
        2 => 'currency',
        3 => 'checkdomain',
    ],
];

Vì vậy, middleware trong plugin có thể dễ dàng tích hợp vào "front, admin" middleware, bằng cách thêm giá trị middleware mới vào trong nhóm tương ứng.
Ví dụ sau đây sẽ tự động thêm middleware vào trong group "front":
Trong file Provider.php của plugin:

        app('router')->aliasMiddleware('password_website', \App\Plugins\Other\PasswordWebsite\Middleware::class); // define a new middleware
        //Add new middleware to group "front"
        $configDefault = config('middleware.front');
        $configDefault[] = 'password_website';
        config(['middleware.front' => $configDefault]);


Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất