Quản lý kết nối API

Chức năng cho phép chỉ những ứng dụng bên thứ 3 có các thông tin xác thực này mới được quyền lấy các thông tin từ website thông qua API.
Những thông tin này được gọi là "Connection".
Mỗi connection có 4 thông tin quan trọng:
Tài khoản kết nối (apiconnection): Giống như tên người dùng khi truy cập
Key kết nối (apikey): Giống như mật khẩu truy cập
Hết hạn: Thời giạn có hiệu lực của truy cập.
Nếu dữ liệu rỗng là không xác định thời gian truy cập
Trạng thái: Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa connection.

Để quản lý API connection, truy cập: Admin system -> Quản lý API
API connection

Lưu ý:
- API connection là tính năng bổ sung. Bạn có thể tắt nếu không muốn sử dụng.
API connection
Cách sử dụng:
-  Chỉ cần thêm các thông số sau trong header khi thực hiện các kết nối API
+ apiconnection
+ apikey
Sử dụng API connection

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất