API admin

1. Đăng nhập
2. Thông tin quản lý
3. Đăng xuất

LƯU Ý:
Vui lòng xem hướng dẫn chung cho tất cả các API trước tiên: https://s-cart.org/vi/developer/master/about-api-scart.html


1. Đăng nhập
Link: https://your-domain.com/api/admin/login
Method: POST
File dữ liệu:
+ username
+ password
+ remember_me: tùy chọn. Nếu giá trị là 1, phiên làm việc sẽ kéo dài 1 tuần.
Kết quả trả về:
Kết quả thành công sẽ nhận được "access_token" như bên dưới


2. Thông tin quản lý

NOTE:
- Tất cả các API lấy thông tin cá nhân của người dùng, phần header đều phải có giá trị "Authorization" là Bearer+'khoảng trắng'+access_token
- Admin có thể tạo đơn hàng cho bất kỳ khách hàng nào (chỉ định customer_id), có thể xem và xóa mọi đơn hàng

Trong đó:
+ Bearer: Loại mã token
+ access_token: Nhận được sau khi đăng nhập ở trên

Api access token

3.1. Thông tin admin
Link: https://your-domain.com/api/admin/info
Method: GET


3.2. Tạo đơn hàng mới
Link: http://scart.local/api/admin/create_order
Method: POST
Data field:
Ref: https://s-cart.org/demo-api/#/Admin/Adminaddorder

Kết quả: 3.3. Danh sách đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/admin/orders
Method: GET


3.4. Chi tiết đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/admin/orders/{id}
Method: GET
Api chi tiết đơn hàng

3.5. Hủy bỏ đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/admin/cancel_order/{id}
Method: POST
Api chi tiết đơn hàng

4. Đăng xuất
Link: https://your-domain.com/api/admin/logout
Method: GET
Api đăng xuất

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất