Thuế

"Thuế" được SCart hỗ trợ từ phiên bản SC1.1
+ Thuế có thể được cấu hình mặc định đê sử dụng chung cho cả hệ thống. 
+ Mỗi sản phẩm cũng có thể được chỉ định 1 loại thuế riêng, hoặc miễn thuế (không sử dụng thuế).
+ Ngoài ra, có thể cài đặt đồng thời nhiều mức thuế trên hệ thống.
1.Logic xử lý
2. Cài đặt thuế
3. Cài đặt thuế mặc định cho hệ thống
4. Cài đặt thuế cho từng sản phẩm
1. Logic xử lý:
+ Thuế của 1 đơn hàng bằng tổng thuế của từng sản phẩm. Không tính thuế dựa trên tổng giá trị đơn hàng.
+ Giá trị thuế được làm tròn tới phần giá trị nguyên.
+ Khi sản phẩm được cài đặt thuế mặc định, nó sẽ lấy giá trị được cài đặt trong "Cài đặt thuế mặc định cho hệ thống"

Logic xử lý thuế trong SCart

2. Cài đặt thuế
Vào "Sản phẩm & Danh mục" => "Quản lý thuế"
Cài đặt thuế

3. Cài đặt thuế mặc định cho hệ thống
Vào "Sản phẩm & Danh mục" => "Cấu hình sản phẩm" => "Cấu hình thuế"
Cài đặt thuế

4. Cài đặt thuế cho sản phẩm

Trong quản lý từng sản phẩm, thực hiện cấu hình thuế theo ý của bạn.
Cài đặt thuế

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất