Tải mã nguồn S-Cart ecommerce

Cách 1: Tải S-Cart từ Composer (full source - đã bao gồm vendor): 3,087
composer create-project s-cart/s-cart:v7.2.3.1

Cách 2: Tải source code từ cloud (chưa bao gồm vendor):
7,916

Nếu bạn không thể download file, TẠI ĐÂY 6,851
Cách 3: Tải S-Cart từ Github (chưa bao gồm vendor):

https://github.com/s-cart/s-cart

git clone https://github.com/s-cart/s-cart.git --branch v7.2.3.1

Demo:
Link front-end:
http://demo.s-cart.org
Link back-end:
http://demo.s-cart.org/sc_admin
User/pass test/123456
Multi-vendor : Ở đây
Multi-store : Ở đây
Giấy phép : https://s-cart.org/vi/license.html