Xử lý kết quả api trả về

S-Cart sử dụng định dạng json cho các kết quả trả về của API (*)

Có 2 dạng json trả về:

- Json single: Trả về kết quả duy nhất.
Ví dụ api về chi tiết của một sản phẩm
- Json phân trang: Trả về cho kết quả là danh sách các đối tượng.
Vị dụ: danh sách sản phẩm
Chúng tôi sử dụng gói spatie/laravel-json-api-paginate cho nhiệm vụ xử lý phân trang kết quả trả về.
Để cấu hình các thông tin, bạn có thể tùy chỉnh trong tệp "s-cart/config/json-api-paginate.php"

SCart-folder/
├── app
├── config
│     ├── json-api-paginate.php

(*) Lưu ý: Thêm "Accept:application/json" vào trong header vào tất cả request gửi tới API.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất