Dòng lệnh trong S-Cart

Những dòng lệnh hữu ích trong S-Cart 4.x:

Để xem thông tin của S-Cart: 

php artisan sc:info

Để cập nhật core của S-Cart hoặc các bản vá lỗi:

php composer.phar update s-cart/core

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng php composer.phar update s-cart/core nếu bạn chưa cài đặt composer.

Cập nhật core cho S-Cart (Hỗ trợ từ S-Cart 6.8)

php artisan sc: update

Lệnh này được hỗ trợ từ S-Cart 6.8, được chạy sau khi bạn update core: php composer.phar update s-cart/core

Để tạo mới một plugin:

php artisan sc:make plugin --name=Group\PluginName

Ví dụ: php artisan sc:make plugin --name=Payment\Paypal

Để tạo file backup dữ liệu (Thư mục chứa file là  stogare/backups):

php artisan sc:backup --path=abc.sql

Để phục hồi dữ liệu từ 1 file .sql :

php artisan sc:restore --path =abc.sql

Tùy chỉnh các rule của giá trị đầu vào

php artisan sc: customize validation

Kiểm tra file: config/validation.php
Để tùy chỉnh giao diện trang admin:

php artisan sc:customize admin

Lệnh này sẽ tạo mới  thư muc  resources/views/admin và file  config/admin.php
Sau khi set giá trị customize=true trong config/admin.php , bạn đã có thể chỉnh sửa giao diện admin theo ý mình. Chi tiết TẠI ĐÂY
 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất