Tạo mới Plugin

1. Sử dụng dòng lệnh
- Tự tách file
- Tạo file nén
 
Cách tạo Plugin
 
Để tạo mới Plugin trong SCart, bạn có 2 cách sau:
1. Sử dụng dòng lệnh
- Tạo Plugin và tự động tách file tới các thư mục riêng

php artisan sc:make plugin --name=Payment/DemoPlugin1 --download=0

Payment: Tên của loại Plugin (Xem các loại Plugin Ở ĐÂY)
DemoPlugin1: Là Key Name Plugin của bạn
+ "--download=0": Chỉ định tạo Plugin và tách file. Bạn có thể không nhập phần này.
Create new plugin
Sau khi tạo Plugin thành công, cấu trúc file mới sẽ như sau:
SCart-folder/

├── app
│     ├── Plugins
│            ├── Payment
│             |          |___DemoPlugin1
│             |___Shipping
├── public
│     ├── Plugins
│            ├── Payment
│             |           |___DemoPlugin1
│             |___Shipping
 |__ ...

- Tạo file nén

php artisan sc:make plugin --name=Payment/DemoPlugin2 --download=1

Chú ý:
Phải có giá trị "--download=1" để tạo file nén.

Dòng lệnh này tạo thành 1 file .zip chuẩn, có thểm import hoặc upload lên thư viện của SCart
Create new plugin
Kết quả dòng lệnh trả về giá trị "Path", đó là tên file nén được tạo ra trong thư mục "storage/tmp"

 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất