Tùy chỉnh controller

Mặc định, tất cả các file controller của S-Cart được đặt trong:

Front-end: "vendor/s-cart/core/src/Front/Controller"
Back-end: "vendor/s-cart/core/src/Admin/Controller"

Kể từ từ phiên bản S-Cart 6.9, bạn có thể tùy ý thay đổi nội dung của các file conntroller theo ý của mình.
Cụ thể:
Bước 1:
Tạo các file controller tương ứng với các file trong vendor:

Ví dụ: 
- "S-cart-folder/vendor/s-cart/core/src/Front/Controllers/FileNameFront.php" -> "S-cart-folder/app/Http/Controllers/FileNameFront.php"
- "S-cart-folder/vendor/s-cart/core/src/Admin/Controllers/FileNameAdmin.php" -> "S-cart-folder/app/Admin/Controllers/FileNameAdmin.php"

Chú ý:
- Vị trí file controller phải tuân thủ đúng như ví dụ ở trên
- Tên File phải giống với file core
- Chú ý đổi namespace, ví dụ

- File core: "SCart\Core\Admin\Controllers" -> File mới: "App\Admin\Controllers"
- File core: "SCart\Core\Front\Controllers" -> File mới:  "App\Http\Controllers"

Bạn có 2 lựa chọn để tạo file mới (*):

- Cách 1: Copy nội dung file mới giống file core, chỉ cần thay đổi namespace (Bạn phải copy đầy đủ nội dung từ  file core)
- Cách 2: File mới được extend từ file core. Chỉ cần viết lại những hàm cần thiết theo ý bạn. 

(*) Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng cách 2 (extend từ file cũ). Điều này sẽ giúp bạn kế thừa được các cập nhật mới nhất từ s-cart/core.

Bước 3:
Tùy chỉnh nó theo ý của bạn.

Video hướng dẫn:

 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất