Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart 9.0 từ phiên bản 8.1
Lưu ý:
S-Cart 9.0 (Laravel 11) yêu cầu PHP  từ 8.2


Bước 1: Cập nhật composer.json

Cập nhật phiên bản core: 

    "require": {
        "s-cart/core": "~9.0.0"
    },
    "require-dev": {
...
        "nunomaduro/collision": "^8.0",
...
    },

Bước 2: Cập nhật file cấu hình "config/s-cart.php"

Cập nhật phiên bản core: 

'version'     => '9.0',
'sub-version' => '9.0.0',


Bước 3: Thực hiện composer update

php composer.phar update
php artisan sc:update


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất