Cấu hình Laravel passport

S-Cart sử dụng package  laravel/passport để tạo API trong hệ thống của mình.
Kể từ phiên bản S-Cart 6.5, bạn có thể thay đổi các cấu hình quan trọng của Laravel passport trong tệp tin  "s-cart/config/passport.php"

SCart-folder/
├── app
├── config
│     ├── passport.php

Một số thông tin quan trọng liên quan tới thời gian hết hạn của token:

    'config'    => [
        'tokensExpireIn' => env('PASSPORT_TOKEN_EXPIREIN', '15'), // số ngày  hết hạn của token (days)
        'refreshTokensExpireIn' => env('PASSPORT_REFRESH_TOKEN_EXPIREIN', '30'), // số ngày hết hạn của refresh token (days)
        'personalAccessTokensExpireIn' => env('PASSPORT_PERSONAL_ACCESS_TOKEN_EXPIREIN', '6'), // số tháng hết hạn của personal token (months)
    ],


Bạn có thể sửa trực tiếp nội dung cấu hình trong file config. Nhưng tốt nhất, hãy tạo các biến và cấu hình trong file .env

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất