Cài đặt Plugin

1. Phân loại Plugin
2. Cài đặt Plugin
2.1. Cài đặt online
2.2. Cài đặt import
2.3. Cài đặt thủ công
Cách cài đặt Plugin
 
1. Phân loại Plugin
Tất cả các chức năng mở rộng trong SCart gọi chung là "Phần mở rộng" (Plugin).
Plugin trong SCart gồm 5 nhóm:
- Thanh toán: Các chức năng hỗ trợ thanh toán online
- Vận chuyển: Các chức năng vận chuyển đơn hàng
- Tổng đơn hàng: Chức năng làm thay đổi giá trị đơn hàng (giảm giá, khuyến mãi..)
- CMS: Chức năng quản lý nội dung
- Chức năng khác: Gồm các chức năng còn lại

2. Cài đặt Plugin
2.1. Cài đặt online
- Là cài đặt Plugin trực tiếp từ thư viện của SCart

Install plugin

2.2. Cài đặt import
- Là chức năng import file Plugin (.zip) thông qua chức  năng import.

Install plugin

Import chỉ hỗ trợ file có định dạng .zip, kích thước không vượt quá 50MB

Install plugin


2.3. Cài đặt thủ công
File Plugin của SCart sau khi giải nén có 2 thư mục:
- public: Chứa các file tĩnh. Ví dụ hình ảnh, javascript, css
- src: Chứa mã chính của Plugin
File cấu hình của Plugin là src/config.json
Nội dung file config chứa các thông tin cấu hình quan trọng:

"configGroup": "Plugins", -> là Plugins
"configCode": "Payment", -> Loại Plugin
"configKey": "Paypal", -> Key plugin

Bước 1:
Copy nội dung trong thư mục "public" vào vị trí "public/Plugins/Payment/Paypal"
Copy nội dung thư mục "src" vào vị trí "app/Plugins/Payment/Paypal"
Trong đó, PaymentPaypal là các giá trị định nghĩa trong file "config".
Vị trí upload Plugin:

SCart-folder/
├── app
│     ├── Plugins
│            ├── Payment
│             |          |___Paypal
│             |___Shipping
├── public
│     ├── Plugins
│            ├── Payment
│             |           |___Paypal
│             |___Shipping
 |__ ...

Bước 2:
Tùy vào các loại Plugin "configCode", bạn truy cập Admin để thực hiện cài đặt Plugin

Install plugin
Install plugin
 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất