Tùy chỉnh trang dashboard admin

Kể từ S-Cart 6.6.2, bạn có thể tùy chỉnh trang dashboard admin.Bước 1:
Truy cập "Cấu hình hệ thống" => "Quản lý chung"
Tại đây, truy cập "Cấu hình môi trường"


Bước 2: Thay đổi các giá trị cấu hình dashboard

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất