Thông tin phát hành

SCart 3.0 sử dụng Laravel 7.x với những thay đổi so với phiên bản trước:

 Layout mới cho backend và fronend:

Cả ltrang shop và trang admin đều được làm mới giao diện, hiện đại và dễ sử dụng hơn. Admin sử dụng bootraps 4.

Tự thay đổi style trong admin

Từ SCart 3.0, người dùng có thể tự thay đổi style của mình và sẽ được tự động lưu lại trong dữ liệu (ngoại trừ người dùng thuộc nhóm chỉ được xem)

Hỗ trợ quản lý nhiều của hàng :

Multi-store
Bạn có thể tạo nhiều cửa hàng khác nhau trong hệ thống của S-Cart.
Mỗi cửa hàng có domain (website) và thông tin riêng biệt.
Sản phẩm, danh mục, bài viết.. có thể chỉ định để hiển thị trên từng cửa hàng khác nhau.

Tối ưu hệ thống:

Tự động đồng bộ hiển thị menu trong admin và quyền hạn của người dùng.
Bộ nhớ cache được tối ưu và hoạt động chính xác hơn.

Bài viết liên quan