Kế hoạch cho SCart 1.1

Tiếp tục sự phát triển tử SC 1.0, phiên bản 1.1 sắp tới dự kiến sẽ có những thay đổi:
- API:
+ Bổ sung chức năng tạo tài khoản khách hàng thông qua API
+ Bổ sung lấy thông tin danh sách đơn hàng và chi tiết từng đơn hàng thông qua API
- Sản phẩm:
+ Bổ sung chức năng thêm nhiều nhà cung cấp cho 1 sản phẩm, thay vì chỉ có 1 nhà cung cấp như hiện tại
+ Bổ sung chức năng quản lý thuế cho sản phẩm và đơn hàng
+ Xử lý giá theo group
+ Hiển thị giá có thuế hoặc không
- Chức năng khác:
Sẽ cập nhật sau.
Phiên bản SC 1.1 dự kiến phát hành trong tháng 5.