Thay đổi trong SCart

Từ tháng 4 năm 2020, nhằm mục đích thay đổi toàn diện, phát triển thành một mã nguồn chuyên nghiệp, SCart có những điều chỉnh:

- Thay đổi địa chit github từ https://github.com/lanhktc/s-cart thành https://github.com/s-cart/s-cart
- Thay đổi địa chỉ  packages từ https://packagist.org/packages/lanhktc/s-cart thành https://packagist.org/packages/s-cart/s-cart

Vì vậy:

- Phiên bản : Reset số phiên bản
- Cài đặt SCart thông qua composer sử dụng composer create-project s-cart/s-cart
- Source từ github lanhktc/-scart ngừng hồ trợ.