Login Socialite - Kho plugin

Login Socialite (v5.4) Login facebook, github, google S-Cart SC: 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 8.0 8.1 9.0
Giá: Miễn phí
Báo lỗi ứng dụng

Mô tả:

Login facebook, github, google S-Cart

Please config value from file .env

GITHUB_CLIENT_ID=
GITHUB_CLIENT_SECRET=
GITHUB_REDIRECT=

FACEBOOK_APP_ID=
FACEBOOK_APP_SECRET=
FACEBOOK_APP_CALLBACK_URL=

GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=
GOOGLE_REDIRECT=

Link github: https://github.com/s-cart/LoginSocialite

Virq Tech (2021-08-17 02:39:03 )
S Cart is awesome

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt