Login Socialite - Kho plugin

Login Socialite (v3.1) Login facebook, github, google S-Cart SC: 6.2 6.3
Giá: Miễn phí
Báo lỗi ứng dụng

Mô tả:

Login facebook, github, google S-Cart

Please config value from file .env

GITHUB_CLIENT_ID=
GITHUB_CLIENT_SECRET=
GITHUB_REDIRECT=

FACEBOOK_APP_ID=
FACEBOOK_APP_SECRET=
FACEBOOK_APP_CALLBACK_URL=

GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=
GOOGLE_REDIRECT=

Không có đánh giá nào.

Viết một đánh giá.

    Xấu           Tốt