Các loại giấy phép cho doanh nghiệp

Thông tin giấy phép phiên bản:

- Áp dụng cho các phiên bản trả phí của S-Cart, plugin và template có tính phí
- Không áp dụng cho mã nguồn S-Cart ecommerce


1. Gia hạn
a. Source code
- Bạn chỉ cần thanh toán 1 lần duy nhất để sử dụng source code của chúng tôi
b. Dịch vụ hỗ trợ
- Đối với dịch vụ hỗ trợ, bạn cần phải gia hạn hàng năm.
- Dịch vụ hỗ trợ áp dụng riêng đối với từng sản phẩm

2. Phân biệt giấy phép
  Tiêu chuẩn Có hỗ trợ
Bàn giao source code
Tài liệu sử dụng
Vá lỗi  Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật Tài liệu Fast email
Hỗ trợ cài đặt Tài liệu Fast email
Tư vấn tùy chỉnh Tài liệu Fast email

Lưu ý:
- Bạn không được quyền chia sẻ hoặc bán lại sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của S-Cart.