Tải mã nguồn SCart

Đây là phiên bản đầy đủ của SCart, đã bao gồm các vendor. Vì vậy, bạn không cần tải thêm thư viện giống như khi cài đặt trên composer và github.
2,233
Ủng hộ chúng tôi nếu S-Cart hữu ích với bạn PayPal Me

Nếu bạn không thể download file, TẠI ĐÂY 1,832
Tải SCart từ Composer: 513
composer create-project s-cart/s-cart

https://s-cart.github.io/s-cart

git clone https://github.com/s-cart/s-cart.git
Demo:
Link front-end:
http://demo.s-cart.org
Link back-end:
http://demo.s-cart.org/sc_admin
User/pass test/123456
Giấy phép : https://s-cart.org/license.html