Tải mã nguồn SCart

Đây là phiên bản đầy đủ của SCart, đã bao gồm các vendor. Vì vậy, bạn không cần tải thêm thư viện giống như khi cài đặt trên composer và github.
1,283

Nếu bạn không thể download file, TẠI ĐÂY 814
Tải SCart từ Composer: 252
composer create-project s-cart/s-cart

https://s-cart.github.io/s-cart

git clone https://github.com/s-cart/s-cart.git
Demo:
Link front-end:
http://demo.s-cart.org
Link back-end:
http://demo.s-cart.org/sc_admin
User/pass test/123456
Giấy phép : https://s-cart.org/license.html