Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thông qua email dành cho bạn:

- Hỗ trợ 24/7, thời gian phản hồi trong 2 tiếng
- Hỗ trợ tất cả các vấn đề kỹ thuật liên quan tới mã nguồn S-Cart và các Plugin do S-Cart phát triển
- Áp dụng cho tất cả các phiên bản S-Cart (bao gồm phiên bản đã ngưng hỗ trợ cộng đồng)

Vui lòng liên hệ support@s-cart.org