S-Cart premium

S-Cart premium là một phiên bản đặc biệt, được nâng cấp từ S-Cart open source.
1. S-Cart premium cũng sử dụng s-cart/core là nền tảng của mình, vì vậy:
- Dễ dàng nhận được các cập nhật, vá lỗi từ sự đóng góp của cộng đồng
- Sử dụng đầy đủ các chức năng, và kho Plugin, template miễn phí của S-Cart.
- Hầu hết các tài liệu, chia sẻ, thảo luận về S-Cart opensource đều có thể áp dụng cho phiên bản premium.
- Cũng giống như S-Cart open source, S-Cart premium xác định các plugin được hỗ trợ dựa vào phiên bản s-cart/core. Sử dụng lệnh php artisan sc:info để kiểm tra.
2. Sự khác biệt.
- Phiên bản premium được xây dựng template hoàn toàn khác so với phiên bản cộng đồng.
- Một số chức năng cũng được tùy chỉnh và bổ sung thêm.
- Tất cả các thay đổi (template, chức năng) đều dựa trên khả năng tùy chỉnh linh hoạt của S-Cart open source.

Thông tin hỗ trợ
Email: support@s-cart.org
Group: https://www.facebook.com/groups/scart.opensource
Demo S-Cart premium:
Link front-end:
http://premium.s-cart.org
Link back-end:
http://premium.s-cart.org/sc_admin
User/pass test/123456