Cấu hình email

1. Cấu hình Email
(*)Cấu hình gửi mail trong file .env
2. Hàng đợi mail
1. Cấu Email

Hệ thống Admin -> Cấu hình cửa hàng ->Tab Cấu hình Email

Email config

Chú ý : Mặc định, chức năng gửi email quên mật khẩu luôn được kích hoạt khi chức năng gửi thư được bật..

Server SMTP: là IP hoặc domain của nhà cung cấp. Ví dụ smtp.gmail.com
Tài khoản SMTP: là user smtp. Ví dụ với gmail : userabcxyz@gmail.com
Password SMTP: password bạn được cung cấp
Security SMTP: Thường là TLS/SSL tùy nhà cung cấp
Port SMTP: là port gửi mail, thường là 25, 465, 587

(*)Cấu hình gửi mail trong file .env
Kể từ phiên bản S-Cart 4.4, chúng tôi hỗ trợ việc cấu hình gửi mail trong file .env. 
Điều ấy có nghĩa ngoài SMTP, bạn có thể sử dụng nhiều cách thức khác nhau để gửi mail mà Laravel hỗ trợ. Tham khảo tại Laravel
Để làm điều này, đầu tiên bạn cần tắt chức năng SMTP trong admin.

Email config

Lưu ý:
- Nếu bạn không sử sụng SMTP trong admin, cấu hình  trong file .env sẽ được sử dụng.
- Nếu bạn sử dụng plugin Multi-store Pro, các website supplier bắt buộc sử dụng SMTP được cấu hình trong admin.
Chỉ có domain root mới có thể sử dụng tính năng này.

2. Sử dụng hàng đợi email

Mặc định, việc gửi mail sẽ thực hiện ngay lập tức sau mỗi hành đồng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn có nhiều truy cập, quá trình gửi mail bị chậm sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng trên website vì phải chờ đợi kết quả phản hồi.

- Để cải thiện vấn đề trên, bạn có thể kích hoạt chắc năng gửi mail thông qua hàng đợi.

Email config

- Việc gửi thư sẽ được chuyển đến bảng job thay vì gửi trực tiếp. Bằng cách này, ứng dụng của bạn sẽ không phải đợi phản hồi từ việc gửi thư.

Email config

Crontab sẽ tự động gửi email trong bảng công việc và xóa chúng khi hoàn thành. Việc làm sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng trên ứng dụng website.
- Chú ý: Bạn phải cài đặt crontab cho ứng dụng
* * * * * cd /path-to-your-project && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
Tham khảo: TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất