Tài khoản khách hàng

1. Tạo tài khoản mới
2. Đăng nhập
1. Tạo tài khoản mới
Ngay sau khi tài khoản khách hàng được tạo thành công, toàn bộ thông tin của đối tượng khách hàng được gửi về sự kiện.
Bạn có thể tùy chỉnh sự kiện này (gửi thông báo, chuyển tiếp dữ liệu tới bên thứ 3,..).
Để chỉnh sửa sự kiện:
SCart-folder/

├── app
│     ├── Listeners
│            ├── ProcessCustomerCreated.php
└──...


2. Đăng nhập
Ngay khi một tài khoản khách hàng đăng nhập thành công, thông tin của khách hàng được gửi tới sự kiện.
Để chỉnh sửa sự kiện:

SCart-folder/
├── app
│     ├── Listeners
│            ├── ProcessLogin.php
└──...

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất