Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart 8.1 từ phiên bản 7.2

Bước 1: Cập nhật composer.json

Cập nhật phiên bản core: 

    "require": {
        "s-cart/core": "~8.1.0"
    },
    "require-dev": {
        "fakerphp/faker": "^1.9.1",
        "laravel/pint": "^1.0",
        "laravel/sail": "^1.18",
        "mockery/mockery": "^1.4.4",
        "nunomaduro/collision": "^7.0",
        "phpunit/phpunit": "^10.0",
        "spatie/laravel-ignition": "^2.0",
        "barryvdh/laravel-debugbar": "^3.6"
    },

Bước 2: Cập nhật file cấu hình "config/s-cart.php"

Cập nhật phiên bản core: 

'version'     => '8.1',
'sub-version' => '8.1.6',

Bước 3: Cập nhật file "resources\views\templates\s-cart-light\main.blade.php"
// Từ phiên bản 8.1.6
Tìm nội dung:

    content="{{ !empty($og_image)?sc_file($og_image):sc_file('images/org.jpg') }}

Thay thế bằng:

    content="{{ !empty($og_image)?sc_file($og_image):sc_file(sc_store('og_image')) }}"

Bước 4: Tìm 3 file listeners bên dưới, thêm hàm xử lý sc_notice_add bên trong hàm handle
// Từ phiên bản 8.1.8

app/Listeners/ProcessCustomerCreated.php

sc_notice_add('sc_customer_created', $customer->id);

app/Listeners/ProcessOrderSuccess.php

sc_notice_add('sc_order_success', $order->id);

ProcessOrderUpdateStatus.php

sc_notice_add('sc_order_update_status', $order->id);


Bước 5: Thực hiện composer update

php composer.phar update s-cart/core
php artisan sc:update


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất