Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart 8.0 từ phiên bản 7.2

Bước 1: Cập nhật composer.json

Cập nhật phiên bản core: 

    "require": {
        "s-cart/core": "~8.0.0"
    },
    "require-dev": {
        "fakerphp/faker": "^1.9.1",
        "laravel/pint": "^1.0",
        "laravel/sail": "^1.18",
        "mockery/mockery": "^1.4.4",
        "nunomaduro/collision": "^7.0",
        "phpunit/phpunit": "^10.0",
        "spatie/laravel-ignition": "^2.0",
        "barryvdh/laravel-debugbar": "^3.6"
    },

Bước 2: Cập nhật file cấu hình "config/s-cart.php"

Cập nhật phiên bản core: 

'version'     => '8.0',
'sub-version' => '8.0',


Bước 3: Thực hiện composer update

php composer.phar update 


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất