Thông tin phát hành

S-Cart 8.0

#v8.0


Changed
- Support Laravel 10. Require PHP >8.1