Tổ chức sản phẩm

1. Tổ chức sản phẩm
2. Cách sử dụng
1. Tổ chức sản phẩm
Product structure s-cart
Trong SCart, sản phẩm được chia thành 3 loại:
- Single: là những sản phẩm đơn.
Sản phẩm "Single" hỗ trợ các thông tin:

+ Thông tin sản cơ bản: Tên, từ khóa, mô tả, thông tin chi tiết, hình ảnh, danh mục, nhà sản xuất, nhà cung cấp, số lượng,...
+ Thuộc tính: màu sắc, kích thước,.. hỗ trợ giá bổ sung cho từng thuộc tính
+ Giá: giá gốc, giá bán, giá khuyến mại,..
+ Phân loại khác: sản phẩm vật lý, dịch vụ, sản phẩm download,..

- Bundle (Combo): là một sản phẩm được xây dựng từ nhiều sản phẩm "Single"
- Group: là nhóm nhiều sản phẩm "Single" giống nhau.
Các sản phẩm này sẽ xuất hiện cùng nhau trong sản phẩm Group.

2. Cách sử dụng

1. Sản phẩm Single
Là sản phẩm cơ bản, đáp ứng hầu hết các thông tin tiêu chuẩn của một sản phẩm bình thường.
-> Mọi giao dịch (tạo đơn hàng)  đều có thể thực hiện với sản phẩm Single.
Ngoài ra, sản phẩm Single là nguyên liệu để xây dựng nên sản phẩm Build và sản phẩm loại Group.
Vì vậy, sản phẩm Single cần được tạo đầu tiên.

2. Sản phẩm Bundle (Combo)
Là sản phẩm đặc biệt, được tạo từ 1 hoặc nhiều sản phẩm Single. 
Ý tưởng cho nó là những sản phẩm giống như Combo, Kit.
Vì vậy, trước khi tạo sản phẩm Build, bạn cần tạo các sản phẩm Single của nó trước.
-> Sản phẩm Build có thể tạo đơn hàng bình thường giống sản phẩm Single.
Thêm thông tin: TẠI ĐÂY

3. Sản phẩm Group
Là sự gom nhóm 1 hay nhiều sản phẩm Single vào chung 1 nhóm với nhau.
Ý tưởng cho nó là nhóm những sản phẩm có sự liên quan với nhau, để khách hàng dễ dàng tiếp cận.
Khác với sản phẩm Build, sản phẩm Group không nên được xem là một sản phẩm cụ thể. Sẽ không có các yếu tố như giá, tồn kho,.. được áp dụng với Group.
-> Vì vậy, không thể tạo đơn hàng đối với sản phẩm Group.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất