Đơn vị tiền tệ

Quy ước:

-  Đơn vị các loại giá của sản phẩm (giá cost, giá bán, giá khuyến mãi), giá trị cash của coupon là Bit. Từ Bit sẽ tự động chuyển đổi thành giá các loại tiền trong đơn hàng theo tỷ giá bạn cài đặt.
- Tỷ giá được giữ cố định xuyên suốt theo mỗi đơn hàng, bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá của một đơn hàng sau khi đã tạo nó.
Cần chú ý đơn vị tiền tệ khi sử dụng các phương thức thanh toán.


Làm sao để chỉnh sửa hoặc thêm mới một đơn vị tiền tệ?

Bước 1:
Quản lý cấu hình -> Địa phương hóa -> Tiền tệ

Ngôn ngữ, tiền tệ

Bước 2: Chỉnh sửa hoặc thêm mới

Bước 3: Kích hoạt tiền tệ mặc định
Quản lý cấu hình -> Cấu hình website

Cài đặt mặc định

Lưu ý:
- Mặc định, bạn không thể xóa 2 đơn vị tiền tệ đầu tiên. Bạn chỉ có thể tắt chúng nếu không có nhu câu sử dụng.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất