Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart 7.2 từ phiên bản 7.1

Bước 1: Thay thế Laravel passport bằng Sanctum

Trong file "app/Http/Kernel.php" -> cấu hình api, thêm dòng "\Laravel\Sanctum\Http\Middleware\EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,"

       'api' => [
            \Laravel\Sanctum\Http\Middleware\EnsureFrontendRequestsAreStateful::class, // add new 
            'throttle:api',
            \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
        ],

Trong file "config/auth.php" , thay thế "passport" => "sanctum"

Bước 2: Cập nhật composer.json

Cập nhật phiên bản core: 

"require": {
      "s-cart/core": "~7.2.3"
}

Bước 3: Cập nhật file cấu hình "config/s-cart.php"

Cập nhật phiên bản core: 

'version'     => '7.2',
'sub-version' => '7.2.3',


Bước 4: Thực hiện composer update

php composer.phar update 


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất