Đăng nhập tài khoản mạng xã hội

Plugin hỗ trợ đăng nhập bằng mạng xã hội được tích hợp mặc định theo mã nguồn thương mại điện tử S-Cart .
Để kích hoạt chức năng nay, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt

Trong Admin, tìm tới "Tiện tích" => "Phần mở rộng" => "Chức năng khác"
Sau đó tiến hành cài đặt plugin
Đăng nhập mạng xã hội

Bước 2:  Cấu hình

Sau khi cài đặt thành công, thực hiện cấu hình các giá trị trong trong file .env
Lưu ý điền đúng link call back của các app:

GITHUB_CLIENT_ID=
GITHUB_CLIENT_SECRET=
GITHUB_REDIRECT=https://your-domain.com/plugin/login_socialite/github/callback

FACEBOOK_APP_ID=
FACEBOOK_APP_SECRET=
FACEBOOK_APP_CALLBACK_URL=https://your-domain.com/plugin/login_socialite/facebook/callback

GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=r36TLOvNfaYxLZdWC9hzLidN
GOOGLE_REDIRECT=http://your-domain.com/plugin/login_socialite/google/callback

Cấu hình đăng nhập mạng xã hội

Kết quả thành công:

Cấu hình đăng nhập mạng xã hội

Video:

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất