Tùy chỉnh trang tìm kiếm

Chế độ mặc định:

Nếu S-Cart cài đặt ở chế độ ecommerce (giá trị trong file .env SC_ECOMMERCE_MODE=1), khi đó, kết quả trả về của trang tìm kiếm là  các sản phẩm.

Nếu S-Cart cài đặt ở chế độ CMS (giá trị trong file .env SC_ECOMMERCE_MODE=0), kết quả trả về của trang tìm kiếm là nội dụng blog (news)

Kể từ phiên bản 8.1.5, bạn có thể tùy chỉnh kết quả trả về của trang tìm kiếm bằng cách thay đôi giá trị của biến SC_SEARCH_MODE trong file .env.
Có 3 giá trị:

SC_ECOMMERCE_MODE=PRODUCT // chỉ làm việc khi SC_ECOMMERCE_MODE=1

SC_ECOMMERCE_MODE=NEWS // cho tất cả các chế độ

SC_ECOMMERCE_MODE=CMS// Chỉ hoạt động khi cài CMS plugin, trả về kết quả nội dung CMS.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất