Tùy chỉnh trang dashboard admin

Kể từ S-Cart 6.6.2, bạn có thể tùy chỉnh trang dashboard admin.Bước 1:
Copy file \vendor\s-cart\core\src\Config\admin.php vào config\admin.ph

php artisan vendor:publish --tag=sc:config-adminBước 2: Thay đổi các giá trị cấu hình dashboard

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất