Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart 7.0 từ phiên bản 6.9

Chú ý:
S-Cart 7.0 hỗ trợ Laravel 9.x. Có nghĩa là phiên bản PHP >= 8.0.2.

Bước 1: Cập nhật composer.json

Trong nhóm "require", chỉ giữ lại package: 

"require": {
      "s-cart/core": "~7.0.0"
}

Xóa toàn bộ nội dung trong nhóm   "require-dev"

Nội dung file composer.json TẠI ĐÂY

Bước 2: Thực hiện composer update

php composer.phar update 


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất