Ngôn ngữ

1. Thêm ngôn ngữ mới
2. Cập nhật nội dung ngôn ngữ
 

1. Thêm ngôn ngữ mới
Để thêm mới hoặc chỉnh sửa một ngôn ngữ, truy cập "Cấu hình hệ thống -> Địa phương hóa -> Ngôn ngữ"Chú ý:

- Mặc định, 2 ngôn ngữ đầu tiên là Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ không thể xóa.
Nếu không sử dụng, bạn có thể tạo ngôn ngữ mới và kích hoạt chúng, sau đó tắt 2 ngôn ngữ mặc định. 
- Nếu bạn đã tạo các bài viết, danh mục  hoặc sản phẩm có nội dung đa ngôn ngữ từ trước, sau khi tạo thêm ngôn ngữ mới, cần cập nhật lại phần nội dung ngôn ngữ mới cho các bài viết, dnah mục, sản phẩm... trước đó

2. Cập nhật nội dung ngôn ngữ

Để thêm mới hoặc chỉnh sửa nội dung một ngôn ngữ, truy cập "Cấu hình hệ thống -> Địa phương hóa -> Quản lý ngôn ngữ"Thêm mới nội dung:


Lưu ý:

- Bạn có thể thêm mới bất kì giá trị ngôn ngữ mới nào.
- Để toàn vẹn dữ liệu, mặc định tất cả các giá trị ngôn ngữ mới được thêm cho ngôn ngữ tiếng Anh.
Sau khi tạo mới, bạn thực hiện cập nhật ngôn ngữ giống bước ở trên

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất