Sao lưu & phục hồi

SCart hỗ trợ chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu trong admin.
Truy cập: "Cấu hình hệ thống -> Quản lý sao lưu dữ liệu"

Sao lưu, phục hồi


Bạn cũng có thể sao lưu và phục hồi dữ liệu bằng dòng lệnh:
- Sao lưu dữ liệu:

php artisan sc:backup --path=file-name.sql

- Phục hồi dữ liệu:

php artisan sc:restore --path=file-name.sql


Lưu ý: Các file dữ liệu được lưu trữ trong thư mục storage/backups

Video:

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất