Yêu cầu xác thực email

Để yêu cầu người dùng xác thực email, cần thực hiện các bước sau:
Bước 1:
Truy cập "Thiết lập cửa hàng => Cấu hình cửa hàng", chuyển qua qua tab "Email"
Bước 2: 
Bật chức năng gửi email và "Gửi email xác thực tài khoản"


Kết quả: 
Tài khoản chưa xác thực email khi truy cập trang cá nhân sẽ nhận được màn hình thông báo như bên dưới:Chú ý:

Nếu bạn đang sử dụng plugin Login Socialite (version < v3.2), 
Thêm dòng 'email_verified_at'    => \Carbon\Carbon::now(),

 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất