Tùy chỉnh router

Để tùy chỉnh router, có 2 giải pháp:
1. Ghi đè nội dung của controller tương ứng
Ví dụ, nội dung route của trang home là 

Route::get('/', '\App\Http\Controllers\ShopContentController@index')->name('home');

Như vậy, chỉ cần tạo 1 function index() trong file app/Http/Controllers/ShopContentController.php để ghi đè nội dung theo ý của bạn
2. Ghi đè router
Kể từ phiên bản S-Cart 6.1, bạn có thể tạo nội dung route mới trong file app/routes/myroute.php (tạo mới nếu chưa tồn tại) để ghi đè các route mặc định của S-Cart, hoặc bổ sung các router mới tùy nhu cầu của bạn.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất