Tự tạo các hàm riêng

Đôi khi, bạn muốn tạo các hàm riêng cho mình để sử dụng ở tất cả mọi nơi trong S-Cart,
cách đơn giản nhất là hãy tạo nó trong app/Library/Helpers/myfunction.php
Customize function scart
Lưu ý:
  • Nếu thư mục và file "myfunction.php" chưa có sẵn, bạn có thể tự tạo thêm
  • Bạn có thể tạo thêm bất cứ file .php nào trong thư mục Helpers, nó sẽ được nạp trước khi hệ thống S-Cart hoạt động.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất