API khách hàng

1. Tạo mới tài khoản
2. Đăng nhập
3. Thông tin cá nhân
4. Đăng xuất
Lưu ý:
Trước tiên, vui lòng xem hướng dẫn chung cho tất cả API: https://s-cart.org/vi/developer/master/about-api-scart.html

1. Tạo mới tài khoản
Link: https://your-domain.com/api/member/create
Method: POST

Để thay đổi các trường dữ liệu của customer, bạn cập nhật trong website quản trị:


Header:


- Kết quả trả về: Thông tin người dùng mới tạo


2. Đăng nhập
Link: https://your-domain.com/api/member/login
Method: POST
Các trường dữ liệu:
+ email
+ password
+ remember_me: không bắt buộc. Nếu giá trị 1, phiên đăng nhập kéo dài 1 tuần.
Header:
Không yêu cầu
Kết quả trả về:
Kết quả thành công sẽ nhận được "access_token" như bên dưới


3. Thông tin cá nhân

Lưu ý:
Tất cả các API lấy thông tin cá nhân của người dùng, phần header đều phải có giá trị "Authorization" là Bearer+'khoảng trắng'+access_token

Trong đó:
+ Bearer: Loại mã token
+ access_token: Nhận được sau khi đăng nhập ở trên

Api access token

3.1. Lấy thông tin người dùng
Link: https://your-domain.com/api/member/info
Method: GET


3.2. Tạo đơn hàng
Link: http://scart.local/api/member/create_order
Method: POST
Các trường dữ liệu:
Thao khảo tại đây: https://s-cart.org/demo-api/#/Customer/Customeraddneworder

Kết quả trả về 3.3. Lấy danh sách đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/member/orders
Method: GET


3.4. Lấy chi tiết đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/member/orders/{id}
Method: GET
Api chi tiết đơn hàng

3.5. Hủy đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/member/cancel_order/{id}
Method: POST
Api chi tiết đơn hàng

4. Đăng xuất
Link: https://your-domain.com/api/member/logout
Method: GET
Api đăng xuất

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất