Lịch sử truy cập

SCart cung cấp tính năng ghi lại lịch sử truy cập trong hệ thống admin.
Các thông tin cần thiết: IP, trình duyệt, thời gian, hành động...

Truy cập: "Admin system -> Admin -> Nhật ký truy cập"

Nhật ký truy cập

Ví dụ thông tin truy cập:

Nhật ký truy cập

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất