Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart từ 6.7 lên 6.8

Bước 1. Thêm cột other_fee trong bảng  sc_shop_order

ALTER TABLE `sc_shop_order` ADD COLUMN `other_fee` INT(11) NULL DEFAULT '0' AFTER `tax`;

Bước 2: Thay thế namespace của Plugin:

Thay thế "App\Http\Controllers\RootAdminController" bằng "SCart\Core\Admin\Controllers\RootAdminController"
Thay thế "App\Http\Controllers\RootFrontController" bằng"SCart\Core\Front\Controllers\RootFrontController"

Chi tiết: https://github.com/s-cart/s-cart/commit/189b1a4c358f02c6ef88d819aebe8f2b9d5424cc
Bước 3: Cập nhật composer.json

"s-cart/core": "~6.8.0"


Bước 4: Thực hiện update core

php composer.phar update s-cart/core

Bước 5: Cập nhật các dữ liệu

php artisan sc:update

- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất