Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart từ 6.7 lên 6.8

Bước 1. Thêm cột other_fee trong bảng  sc_shop_order

ALTER TABLE `sc_shop_order` ADD COLUMN `other_fee` INT(11) NULL DEFAULT '0' AFTER `tax`;

Bước 2.1: Thay thế namespace của Plugin:

Thay thế "App\Http\Controllers\RootAdminController" bằng "SCart\Core\Admin\Controllers\RootAdminController"
Thay thế "App\Http\Controllers\RootFrontController" bằng"SCart\Core\Front\Controllers\RootFrontController"

Chi tiết: https://github.com/s-cart/s-cart/commit/189b1a4c358f02c6ef88d819aebe8f2b9d5424cc

Bước 2.2: 
Từ S-Cart 6.8.6, các nội dung xử lý của các file seeder được thay đổi trong s-cart/core. Vì vậy cần cập nhật nội dung các file mới:
Xem nội dụng các file seeder mới tại đây: https://github.com/s-cart/s-cart/tree/v6.8.6/database/seeders
Chi tiết thay đổi: https://github.com/s-cart/s-cart/commit/a71d5e96e2c85818b513c5b097569cdc7ae5b88b
- Update plugin:
Chi tiết: https://github.com/s-cart/s-cart/commit/55ce5d2f92e4d745be7c5b250d4e2f7602c4d4cb

Bước 3: Cập nhật composer.json

"s-cart/core": "~6.8.0"


Bước 4: Thực hiện update core

php composer.phar update s-cart/core

Bước 5: Cập nhật các dữ liệu

php artisan sc:update

- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất