Cập nhật và thêm mới ngôn ngữ

S-Cart hỗ trợ cập nhật và thêm mới ngôn ngữ ngay trong admin
Lưu ý:
  •  S-Cart render ngôn ngữ thông qua function sc_language_render()
  •  S-Cart hỗ trợ đầy đủ việc thêm ngôn ngữ bằng cách cập nhật các file ngôn ngữ của Laravel. Tham khảo TẠI ĐÂY
  • Tuy nhiên, việc thay đổi ngôn ngữ trong admin có độ ưu tiên cao hơn so với trong file.
1. Cập nhật ngôn ngữ
2. Thêm mới ngôn ngữ
1. Cập nhật ngôn ngữ
Bước 1: Truy cập "Cấu hình hệ thống -> Địa phương hóa -> Quản lý ngôn ngữ"Bước 2: Chọn loại ngôn ngữ, và sửa các giá trị2. Thêm mới giá trị ngôn ngữ
Bạn có thể thêm mới bất kì giá trị ngôn ngữ mới nào.
Lưu ý:

Để toàn vẹn dữ liệu, mặc định tất cả các giá trị ngôn ngữ mới được thêm cho ngôn ngữ tiếng Anh.
Sau khi tạo mới, bạn thực hiện cập nhật ngôn ngữ giống bước 2 ở trên


Video: 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất