Xử lý đơn hàng

1. Tạo mới đơn hàng
2. Đơn hàng được xử lý thành công
3. Thay đổi trạng thái đơn hàng
1. Tạo mới đơn hàng
Ngay sau khi đơn hàng mới được tạo, toàn bộ thông tin của đối tượng đơn hàng được gửi về sự kiện.
Bạn có thể tùy chỉnh sự kiện này.
Để chỉnh sửa sự kiện:
SCart-folder/

├── app
│     ├── Listeners
│            ├── ProcessOrderCreated.php
└──...

2. Hoàn thành đơn hàng

Đơn hàng sau khi hoàn thành (khách hàng đặt hàng thành công), sự kiện sẽ được gửi về trước khi hiển thị màn hình mua hàng thành công.
Để chỉnh sửa sự kiện:

SCart-folder/
├── app
│     ├── Listeners
│            ├── ProcessOrderSuccess.php
└──...


3. Thay đổi trạng thái đơn hàng
Đơn hàng sau được cập nhật trạng thái mới, sự kiện sẽ được gửi về.
Để chỉnh sửa sự kiện:

SCart-folder/
├── app
│     ├── Listeners
│            ├── ProcessOrderUpdateStatus.php
└──...

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất