Ngôn ngữ

1. Thêm ngôn ngữ mới
2. Sửa lỗi mất item khi thêm ngôn ngữ mới

1. Thêm ngôn ngữ mới
Để thêm mới hoặc chỉnh sửa ngôn ngữ, truy cập "Cấu hình hệ thống -> Địa phương hóa -> Ngôn ngữ"
Ngôn ngữ
Danh sách ngôn ngữ:
Ngôn ngữ
Create a new language

Chú ý:

- File ngôn ngữ ngữ nằm trong resources -> lang
Mã code phải giống tên của folder chưa file ngôn ngữ.

SCart-folder/
├── app
├── databases
├── public
├── resources
│     └── lang
│              └── vi
│              └── en
└──...
- Mặc định, 2 ngôn ngữ đầu tiên là Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ không thể xóa.
Nếu không sử dụng, bạn có thể tạo ngôn ngữ mới và kích hoạt chúng, sau đó tắt 2 ngôn ngữ mặc định. 
- Khi tạo ngôn ngữ mới, bạn cũng phải tạo thêm các file ngôn ngữ giống như envi 

2. Sửa lỗi mất item khi thêm ngôn ngữ mới
Khi thêm ngôn ngữ mới, những item hỗ trợ đa ngôn ngữ (sản phẩm, danh mục, bài viết ...) sẽ không hiển thị khi website chuyển qua ngôn ngữ mới.
Bạn cần cập nhật nội dung ngôn ngữ mới cho các item đó.
Bước 1:
Trong admin, chuyển qua ngôn ngữ cũ để hiển thị đẩy đủ các item
Switch
Bước 2:
Thực hiện edit các item. Bổ sung các nội dung của ngôn ngữ mới.
​​​​​​​
Video hướng dẫn tạo ngôn ngữ mới:

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất