Hướng dẫn tùy chỉnh giao diện Admin

Các bước thực hiện:
Bước 1: Publish các file từ vendor ra ngoài

php artisan sc:customize admin

Kết quả thành công:
Publish admin

Bước 2: Kiểm tra file
Kiểm tra các file và thư mục đã được copy ra ngoài

config/admin.php
resources/views/vendor/s-cart-admin ((for version >= 6.2))
resources/views/admin (for version < 6.2)

Publish admin

Cuối cùng, tùy chỉnh các file trong resources/views/admin theo ý của bạn!

Lưu ý: 

- Lệnh "php artisan sc:customize admin" chỉ copy những file từ trong vendor ra ngoài nến chúng chưa tồn tại bên ngoài.
- Lệnh này không làm ghi đè lên những file cũ
=> Vì vậy, nếu muốn đưa những file mới nhất từ vendor ra ngoài, bạn cần xóa những file đã tồn tại trước đó.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất