Event và Listener trong S-Cart

Từ phiên bản 6.5, S-Cart hỗ trợ người dùng lắng nghe và can thiệp các các sự kiện trên website.
Danh sách các sự kiện được hỗ trợ trong S-Cart 6.5:

- Đơn hàng mới được tạo
- Đơn hàng mới hoàn tất (chuyển sang trạng thái hoàn thành)
- Đơn hàng bị thay đổi trạng thái
- Khách hàng mới được tạo

Các sự kiện được lắng nghe tại:

SCart-folder/
├── app
│     ├── Listeners
│               ├── ProcessCustomerCreated.php
│               ├── ProcessOrderCreated.php
│               ├── ProcessOrderSuccess.php
│               ├── ProcessOrderUpdateStatus.php

Để xử lý các sự kiện, cập nhật code của bạn trong function handle()

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất